فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ پاسدار برادر اشتری
با سلام و تقدیر از زحمات پرسنل شریف آن نیرو به عرض عالی میرساند از مدتها قبل دیده می شد بعضی از خانمها در داخل خودروهای در حال تردد در سطح شهر تهران کشف حجاب میکردند. این موضوع بعد از انتخابات ریاست جمهوری تکثیر شده و به یک پدیده ناهنجار گسترده تبدیل شده است. با توجه به جرم بودن کشف حجاب مطابق قانون مجازات اسلامی، تقاضا داریم دستور فرمائید به طور شایسته با این حرمت شکنی و تمسخر حکم خداوند برخورد شود. مردم مومن از جنابعالی سوال میکنند وقتی تجهیزات شما می تواند پلاک زوج و فرد خودرو ها را تشخیص دهد و مامورین شما رانندگان را به خاطر نبستن کمربند جربمه می کنند چرا به خاطر نبستن روسری جریمه نمیکنند ؟ نبستن کمربند احتمالا سلامت فرد را به خطر می اندازد، اما نداشتن حجاب دین مردم را ضایع میکند. در پایان از آن برادر غیرتمند درخواست می کنیم اجازه ندهید در دوره خدمت شما کشف حجاب با هدایت استکبار در ایران اسلامی عادی شود.
_ رونوشت به همه مسئولین دیندار برای اقدام شایسته
* مومنین در گروه های مجاری نشر دهند تا این درخواست شرعی به نتیجه برسد ....

فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ پاسدار برادر اشتری
با سلام و تقدیر از زحمات پرسنل شریف آن نیرو به عرض عالی میرساند از مدتها قبل دیده می شد بعضی از خانمها در داخل خودروهای در حال تردد در سطح شهر تهران کشف حجاب میکردند. این موضوع بعد از انتخابات ریاست جمهوری تکثیر شده و به یک پدیده ناهنجار گسترده تبدیل شده است. با توجه به جرم بودن کشف حجاب مطابق قانون مجازات اسلامی، تقاضا داریم دستور فرمائید به طور شایسته با این حرمت شکنی و تمسخر حکم خداوند برخورد شود. مردم مومن از جنابعالی سوال میکنند وقتی تجهیزات شما می تواند پلاک زوج و فرد خودرو ها را تشخیص دهد و مامورین شما رانندگان را به خاطر نبستن کمربند جربمه می کنند چرا به خاطر نبستن روسری جریمه نمیکنند ؟ نبستن کمربند احتمالا سلامت فرد را به خطر می اندازد، اما نداشتن حجاب دین مردم را ضایع میکند. در پایان از آن برادر غیرتمند درخواست می کنیم اجازه ندهید در دوره خدمت شما کشف حجاب با هدایت استکبار در ایران اسلامی عادی شود.
_ رونوشت به همه مسئولین دیندار برای اقدام شایسته
* مومنین در گروه های مجاری نشر دهند تا این درخواست شرعی به نتیجه برسد ....