سلام.من شنیدم حقوق کارمند زن کمتر از کارمند مرده ولی نتونستم برام ثابت کنم.کسی میدونه کجا گفته