🌷🌷🌷
*💚بخون و آمین بگو💚*
*یاذلجلال والااکرام مارا مهمان ویژه ی خودت قرار ده💚*
*یاستارالعیوب عیبهای مارابپوشان💚*
*یارازق؛ رزق ماراحلال وپاک وزیاد گردان💚*
*وبه ما دست دهنده عنایت بفرما💚*
*یاارحم الراحمین در زنده بودنمان ومرده بودنمان نیاز به رحم توداربم پس بر مارحم فرما💚*
*یا عزیز دلهای مارا ازکینه پاک بفرما💚*
*یالطیف مارا به لطف احسان خویش ازآتش دوزخ نجات فرما💚*
*یاالله جواب وسوال ملکین منکرونکیر را برایمان آسان بفرما💚*
*یاالله ماراازحوض کوثر سیراب بفرما💚*
*یارب العالمین دردنیاوآخرت* *سعادتمندمان بفرما💚*
*یاالله بردلهایمان مهر غافلین مزن💚*
*یاالله به ماتوفیق ده درخدمت پدرو مادرمان واهلمان باشیم 💚*
*یاالله هرچه خوبی دردنیا وآخرت است که درذهن وفکر وزبان مانیست نصیبمان گردان💚*
*وازهرچی بدی وعذاب دنیا وآخرت هست به توپناه میبریم💚*
*یاالله به بی اولادها؛ اولاد سالم وصالح عنایت فرما💚*
*اولاد همه ی ماراسالم وصالح بگردان* *ونورچشممان دردنیاو آخرت قرار ده💚*
*اللهم اجرنا من النار💚💚*

*ودرآخر همه باهم بگیم*
*اللهم صل علی محمد وال محمد*
💚💚
http://1.irartesh.ir/dl/uploads/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%A 8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8% B9%DB%8C%D8%AF/155257702429241.jpg