بدان که زیارات منقوله در روز عاشورا چند زیارت است و ما به دو زیارت اکتفا می کنیم: اول، زیارت عاشورای معروفه است كه خوانده میشود
حمل و نقل زمینی چیست؟
حمل و نقل هوشمندچیست؟