🙏پس🌹

اللهی هیچ دلی تنگ نباشه
هیچ تکسی مریض یا مریضدار نباشه
اللهی هیچ کسی محتاج نباشه
اللهی شفای جسم و روح و فکر عطا کن
اللهی کسی شرمنده نباشه
اللهی شرف و انسانیت رو سر مبدأ تمام خواسته هایمان قرار ده
اللهی از تکبر و غرور و سوء ظن و نفرت و کینه دورمان کن
اللهی کلاممان به دروغ آلوده نباشد

و اللهی دوستان خوبم همیشه شاد باشند و خوشبخت.

🌺 الهی آمین 🙏

http://1.irartesh.ir/dl/uploads/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%A 8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8% B9%DB%8C%D8%AF/155341529938262.jpgمیگن دعا، دسته جمعیش قشنگه