❶ خشنـود ڪردن پـدر و مـادر
❷ خــوددارى از مـردم آزارى
❸ احتـرام و بزرگ داشتن پيـران و بـزرگان
❹ صلــہ رحــم
❺ خـوددارى از بريـدن درختـان تر،
مگـر در مواقع ناچـارى

❻ وضـوى ڪامل گرفتـن
❼ حفـظ صحـت
❽ خـوش گفتارى با مـردم
❾ خـوبے و احسان بہ مـردم
❿ خوش رفتارى با همسـايه

⑪ طـول دادن به رڪوع و سجود در نـماز
⑫ طـول دادن به نشستن در سر سفره طـعام
در موقع اطعام به ديگـرى
⑬ احسـان ڪردن به خـانواده
⑭ با وضـو بـودن
⑮ زيارت امام حسـين عليہ السلام


چند چیز عمر را طولانی می ڪند