پنجمین روز ماه محرم هر سال مردم محله های قدیمی نعلبندان و پاسرو گرگان علم های خود را طوق می بندند که این مراسم سنتی تحت عنوان طوق بندان یاد می شود . در این روز اهالی محل قطعات طوق را كه متشكل از چوب (دسته)، پارچه و قطعه های فلزی و قپه می باشد هر یك را در یك سینی گذاشته و بالای دست قرارداده و به صورت دسته و ذكر نوحه و مصیبت و صلوات بر سر درب هیأت ها و ... تعبیه شده نصب می كنند.