دربیان مقام پنجاه و ششم:
خروار را نتوان چشید اما مشتی از خروار را میتوان کشید، پس مسیر، مشتی از خروار، و آن دلالتی است بر آیات متکثره، یکی از راه های شناخت احد همین است یعنی آدم و حوا، آدم تنها بود طلب کرد حوا آمد، نهصد سال باهم زیستند وچه ماجراهایی را که تجربه نکردند و این همه دال بر احوال و آیات و نشانه ها ی اوست و همین مشتی است از خروار آیات و نشانه ها که مداقه در آن راهگشای قفل ناگشوده ی محبت است.