بسمه تعالی
رفقا چت روم با محیط سالم و البته با زبان عربی سراغ دارند خصوصی بهم معرفی کنند ؟