پيامبر به علي فرمود که سفره 12 تا آداب دارد.


انسان مسلمان سزاور است ياد بگيرد وقتي سر سفره می نشيند.فرمود که چهار تا از اين ها لازم است ، يعني ضرورت است.


مثل نماز صبح نيست که اگر ترک کند گناه کرده است.


چهارتاي آن مستحب است و چهار تاي آن آداب است .


يعني چهار تاي آن اهميتش بيشتر است.چهار تا از اين ها خوب است که رعايت بشود .


چهارتاي آن هم نشانه ي ادب است.از اين دوازده تا هيچ کدام لزوم شرعي نيست .چهارتايي که لازم و ضروري است اين است که چيزي را که مي خورد بشناسد .


منظور از معرفت يعني بشناسيد که اين را از چه راهي بدست آمده باشد يعني حلال و حرام .


خانمي شيري براي رسول اکرم توسط فرزندش فرستاد ، پيامبر گفت :

بگو که اين شير از کجاست . يعني مي خواست بداند که از راه حلال بدست آمده است و مادر کودک گفت :


بگو اين حلال است ما خودمان گاو داريم و شير آنرا دوشيده ام .

پيامبر فردا او را ديد و تشکر کرد و فرمود :

ناراحت نشو ، ما انبياء جز حلال چيزي نمي خوريم .دوم نام خدا را بردن . اي کاش در ميهماني يک نفر با صداي بلند بگويد .


سوم شکر گفتن است و چهارم راضي بودن .


يکي داشت کنار کسي که چلو کباب مي خورد ، نان خشک مي خورد و مي گفت :


الهي شکر الهي شکر .


يکي گفت :


اين الهي شکر گفتن شما از صد تا ناسزا گفتن به خدا بدتر است .


راضي بودن بايد قلبي باشد . يکي از اصحاب اکرم مي گويد که ما نديدم پيامبر به غذايي عيب بگيرد ، اگر غذايي را دوست داشت مي خورد و اگر دوست نداشت ساکت بود و عيب روي غذا نمي گذاشت .


حالا شما جايي ميهمان هستيد و آن غذا را دوست نداريد ، عيب نگيريد و اشتهاي ديگران را کور نکنيد . .


اين حديث در 1400 سال پيش گفته شده و در آن موقع قاشق ،چنگال ، ميز و مبل نبوده است .


فرض مي کنيم ما با هم اردويي مي رويم که در آنجا قاشق و چنگال نيست و مي خواهيم آنرا بخوريم .


اين روايت زمان صدورش در چنين شرايطي است .


چهارتاي آن ادب است .


يکي لقمه را کوچک گرفتن ، خوب جويدن غذا ، شستن دستها و نگاه نکردن به صورت کسی که غذا می خورد.http://1.irartesh.ir/dl/uploads/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%A 8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8% B9%DB%8C%D8%AF/155206979889271.jpg

#حاج_آقا_رفیعی