پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) فرمود:

#بهترین_زنان، زنی که دارای این ویژگی های ده گانه باشد:

1 ) آمادگی ( ذاتی و ارادی ) برای بارداری بسیار داشته باشد؛

2 ) بامحبت باشد؛

3 ) با عفت و پاکدامن باشد؛

4 ) در میان بستگانش سربلند و در نزد شوهرش فروتن باشد؛

5 ) خود را در نزد شوهر بیاراید؛

6 ) در نزد دیگران، حجاب و وقار و شرم خود را حفظ کند؛

7 ) سخن شوهر را بشنود و از او اطاعت کند؛

8 ) وقتی با شوهر خلوت کرد، آنچه او خواست دریغ نکند؛

9 ) همانند مرد شوخ و بذله گو نباشد.

📚اصول کافی، ج 5،
🌺
http://1.irartesh.ir/dl/uploads/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%A 8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8% B9%DB%8C%D8%AF/155341529938262.jpgمنبع::نه . ویژگی. همسر. خوب