به مقدسات کسی بی احترامی نکن و ناسزا نگو.

دیگران را ناامید نکن.شاید امید تنها چیزی باشد که آنان دارند.

از انسانها ایراد نگیر.یادت باشد هر ایرادی که از کسی می گیری در خودت نیز از آن وجود دارد.و با ایراد گرفتن بیشتر میشود.

وقتی کاری را که به آن علاقه داری شروع میکنی.به خاطر سرمایه کم نگرانی به خودت راه نده.

سرمایه کم یک موهبت است و باعث افزایش خلاقیت تو در آن کار برای رسیدن به موفقیت میشود.

در هفته از یک وعده غذایی خود صرف نظر کن و هزینه آن را به یک محتاج یا آواره خیابانی بده.

از افراد منفی دوری کن.

اصیل و با فرهنگ باش.

قلبت را از کینه و نفرت خالی کن.

فراموش نکن که بزرگترین نیاز احساسی اطرافیانت این است که از آنان قدردانی کنی.

اهداف کوتاه مدت و بلند مدت داشته باش و آنها را بنویس.

اهداف اصلیت را مرتب و با اشتیاق تجسم کن.

دستمزد و بهای کاری را قبل از انجام آن نپرداز.


http://1.irartesh.ir/dl/uploads/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%A 8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8% B9%DB%8C%D8%AF/155341529922011.jpg
نکته های کوچک خوشبختی