در چه اموری می توان از خدمات وی بهره مند شد؟


امروزه با گستردگی روزافزون موضوعات و حجم دعاوی و اختلافات در جامعه، آگاهی هر انسانی بر تمامی حقوق و تکالیف قانونی خود امری بعید به نظر می رسد و در این شرایط، عدم آگاهی از مقررات گاه ممکن است موجب تضییع حقوق افراد شود. همچنین از آنجا که تمامی مقررات همواره در متون قانونی موجود نیستند و بسیاری از این قواعد در عرف قضایی جامعه و در رویه های مراجع و سازمان ها شکل می گیرد و اعمال می شود، عدم آگاهی از این مسائل نیز ممکن است روند احقاق حقوق افراد جامعه را از سرعت بیندازد. از این حیث، در اکثر کشورهای دنیا مشورت و سپردن برخی امور حقوقی به وکلای دادگستری امری ضروری و معمول تلقی می شود. در واقع با اینکه تلاش قانونگذاران این است که قوانین به نحو روشن و صریح نوشته شوند تا مردم، مطلع از آن فرض شوند، لیکن در عمل معمولاً ظرافت های قانونی و نیز درک تفاسیر مختلف، مستلزم مشورت با متخصصین این حوزه ها است.

هلدینگ حقوقی رادیو وکالت با بهره گیری از حقوقدانان و وکلایی با تخصص های گوناگون در خانواده ی حقوق، آماده ی ارائه ی انواع خدمات حقوقی به مردم است. در این نوشتار، برای آگاهی بیشتر خوانندگان، به تعریف وکیل، شناسایی وکیل حقوقی و توضیحی راجع به موضوعات مورد تخصص وکیل حقوقی می پردازیم.
اساساً امور حقوقی به معنای عام خود، به دو دسته ی امور حقوقی و کیفری تقسیم می شود. این تقسیم بندی از حیث موضوعاتی است که وکیل حقوقی یا وکیل کیفری با آن روبه رو هستند و در جامعه شایع است. در واقع هنگامی که از وکیل حقوقی نام برده می شود، دو معنا و مقصود ممکن است افاده شود؛ یا اینکه منظور از امور حقوقی، امور حقوقی به معنای عام خود است که شامل تمامی موضوعات این دانش می شود و یا اینکه منظور از امور حقوقی، امور حقوقی به معنای خاص کلمه است که تنها شامل مسائل، موضوعات و دعاوی میان اشخاص خصوصی با یکدیگر است و به آن، حقوق خصوصی نیز گفته می شود و لذا از مسائل کیفری جداست. پس موضوعات حقوقی به معنای عام خود، در بر گیرنده ی موضوعات حقوقی به معنای خاص خود یا همان حقوق خصوصی نیز است. همچنین شامل حقوق کیفری، حقوق اداری، حقوق بین الملل و سایر گرایش ها نیز می شود. اما عرفاً هنگامی که از عبارت «وکیل حقوقی» استفاده می شود، مقصود وکیل متخصص در امور حقوقی به معنای خاص خود، یعنی حقوق خصوصی است که از سایر گرایش های حقوقی جدا است و البته خود نیز ممکن است شامل یکسری زیر مجموعه ها شود.

حقوق خصوصی را می توان از حقوق عمومی جدا کرد؛ بدین ترتیب که حقوق عمومی اساساً به موضوعات و مسائل میان حکومت با مردم و یا حکومت با خود حکومت می پردازد و لذا مسائل آن، بیشتر مرتبط با مفاهیمی نظیر نظم عمومی، اداره ی حکومت، انواع رژیم های سیاسی و مسائلی از این دست است. مسائل مربوط به قانون اساسی و قوانین اداری نیز ذیل حقوق عمومی کاربرد دارد. درحالیکه مسائل حقوق خصوصی، با امور خصوصی مردم با یکدیگر سروکار دارد و نقش و دخالت حکومت در آن کمرنگ تر است و این مردم هستند که با تشکیل عرف های تجاری و معاملاتی میان خود، باعث می شوند تا قواعد حقوق خصوصی تدوین شود که در ادامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

یک تقسیم بندی مهم دیگر در موضوعات حقوقی، تقسیم حقوق به حقوق داخلی و حقوق خارجی است. موضوعات حقوقی به معنای خاص خود، هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور کاربرد دارد. حقوق خارجی در بر دارنده ی مسائل راجع به روابط دولت ها، سازمان های بین المللی و به طور کلی تابعان حقوق بین الملل با یکدیگر است. در واقع از آنجا که دانش حقوق به صورت عام، هم شامل حقوق داخلی و هم شامل حقوق بین الملل می شود، گرایش های حقوق نیز و از جمله حقوق به معنای خاص خود، هم شامل حقوق خصوصی داخلی و هم حقوق بین الملل خصوصی و حتی حقوق تجارت بین الملل می شود. حقوق بین الملل خصوصی به مباحثی چون تابعیت، اقامت و سایر احوال شخصیه در مقطع و مقیاس جهانی و نیز تعارض قوانین کشورهای مختلف با یکدیگر می پردازد. البته باید گفت که عرفاً مقصود از وکیل حقوقی، همان وکیل حقوقی متخصص در امور حقوق داخلی است و آن دسته از حقوقدانانی که در جنبه های بین المللی حقوق خصوصی فعالیت می کنند، بیشتر با نام حقوقدانان و وکلای تجارت بین الملل شناخته می شوند و در مقابل به حقوقدانان و وکلای حقوق خصوصی داخلی، وکیل حقوقی گفته می شود. راجع به حقوق تجارت بین الملل نیز توضیح این نکته ضروری است موضوعات این گرایش عبارت است از معاملات و روابط تجاری میان اتباع کشورهای مختلف. برای مثال هنگامیکه یک شرکت خصوصی یا دولتی ایرانی یا یک شرکت خارجی وارد معامله ای می شود، مقررات حاکم بر این معامله از موضوعات گرایش حقوق تجارت بین الملل است. حقوق بین الملل خصوصی، از قواعد ناظر بر روابط میان اشخاص خصوصی در عرصه ی بین المللی بحث می کند. در واقع بین المللی بودن این گرایش، به واسطه ی دخالت سازمان  ها و نهادهای بین المللی و یا دولت  ها نیست؛ بلکه اشخاص خصوصی هر کشور و یا حتی نهادهای عمومی و دولتی، با یکدیگر وارد روابط خصوصی نظیر معاملات می شوند. از جمله ی مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی، مسائلی نظیر تابعیت و شرایط آن، اقامتگاه اشخاص و ملاک های احراز آن و نیز بحث تعارض قوانین است. در مورد اخیر باید گفت که هنگامیکه اشخاصی از دو کشور مختلف با یکدیگر معامله ای می کنند، تشخیص اینکه قانون کدام کشور بر این معامله حاکم است، دارای اهمیت ویژه و تأثیرگذار بر صحت و بقای آن معامله است و لذا پاسخ این سؤال را باید در مباحث حقوق بین الملل خصوصی جست و جو کرد. با آنکه مسائلی از این دست، اساساً از حقوق خصوصی جستجوشمه می گیرند ووکیل حقوقی به آن  ها می پردازد، لیکن با گستردگی و پیچیدگی روز افزون علوم، حقوق بین الملل خصوصی تبدیل به گرایشی مجزا از حقوق خصوصی شده است و گرایشی به نام تجارت بین الملل نیز که اختصاصاً به معاملات بین المللی می پردازد، متخصصین خود را یافته است. لذا به نظر می رسد که در عرف حقوقی، منظور از وکیل حقوقی، بیشتر همان وکیل متخصص در امور حقوق خصوصی داخلی باشد. هرچند که ریشه ی دانش وکیل حقوقی و وکیل حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل خصوصی، مشابه است و همگی ناظر بر روابط خصوصی اشخاص است.

منبع : موسسه خدمات حقوقی رادیو وکالت