تفاوت گذاشتن والدین بین فرزندان باعث ایجاد حس حقارت در یكی و حس خود بزرگ بینی در فرزند دیگر می شود كه می تواند سبب بروز حسادت شود.

حسادت نوعی ناراحتی از شخصی است كه دارای امتیازات و موفقیت های بیشتری نسبت به طرف مقابل خود است و این احساس می تواند در بین فرزندان یك خانواده به طور معمول دیده شود. به عبارتی دیگر زمانی كه حضور فرزندی دیگر در خانواده سبب كم شدن توجه به فرزند بزرگتر و یا كوچكتر شود و فرزندان به مقایسه یكدیگر بپردازند ، این احساس حسادت می تواند بروز كند.
والدین باید برای جلوگیری از چنین احساسی در كودك، مراقب رفتار خود باشند به گونه ای  كه به تصدیق حس كودكان پرداخته و به جای تحقیر كردن آنها، سعی كنند آنها را حمایت و تقویت كنند چرا كه برخورد تحقیر آمیز با احساس كودك می تواند زمینه حسادت را در او ایجاد کند.
والدین باید به فرزند خود كمك كنند تا نقاط قوت خود را بشناسد. همچنین به وی كمك كنند تا بدون مقایسه خود با دیگران توانایی های خود را به كار گیرد.
هرگونه شرایطی كه این احساس را در كودكی ایجاد كند كه نسبت به توانایی های خود دچار خود كم بینی شود و دیگران را دارای توانایی های بالاتر از خود بداند، می تواند عاملی برای بروز احساس حسادت در كودكان و در كنار آن رفتارهای پرخاشگرانه، لجبازی و عدم فرمانبرداری از والدین را ایجاد كند.