آسایش یک امر بیرونی
و آرامش یک پدیده ی درونیه
مردم ممکنه خیلی تو آسایش باشن
اما معدود افرادی هستن که
در آرامش زندگی می کنن

آسایش
یعنی راحتی در زندگی
که با امکانات وثروت خوب
و زیاد به دست می یاد
هرچی دلشون بخواد میخرن
هر کجا خواستن میرن و...

آرامش
رو کسانی دارن که از درون
سالم و سلامتند
شاید بی چیز باشن اما دلشون خوشه
به اونچه دارن راضین
چه خوب میشد که ما در عین
آسایش ، آرامشم همراهمون بود!
آرامش و آسایش را برای همه ی شما آرزومندم

‎                    ‎                    ‎           

فرق آرامش و آسایش چیست؟