🔹هرگاه از خوشبختی کسانی که
دوستمان ندارند ، خوشحال شدیم....

🔹هرگاه برای تحقیر نشدن دیگران
از حق خود گذشتیم....

🔹هرگاه شادی را به کسانی که آن را
از ما گرفته اند هدیه دادیم.....

🔹هرگاه خوبی ما به علت نشان دادن
بدی دیگران نبود....

🔹هرگاه کمتر رنجیدیم و بیشتر
بخشیدیم.

🔹هرگاه به بهانه ی عشق از دوست
داشتن دیگران غافل نشدیم....

🔹هرگاه اولین اندیشه ما برای رویارویی
با دشمن انتقام نبود....

🔹هرگاه دانستیم عزیز خدا نخواهیم
شد ، مگر زمانی که وجودمان
آرام بخش دیگران باشد....

🔹هرگاه بالاترین لذت ما شاد کردن
دیگران بود....

🔹هـــرگــاه هـــمه چـیز بــودیــم
و نگفتیم که همه چیز هستیم...🍃


چه وقت انسان بزرگی هستیم؟