اغلب اختراعات ادیسون در هشت رده اصلی قرار می گیرند: باتری ها، قدرت و چراغ های الکتریکی، گرامافون و دستگاه ضبط صوت، سیمان، معدن کاوی، تصاویر متحرک، تلگراف و تلفن. اما در حالی که جایزه Menlo Park یادآور اختراعات اصلی ادیسون یعنی تصاویر متحرک، لامپ نور سفید و گرامافون است، ذهن خستگی ناپذیر او همچنین به برخی از ایده هایی که خیلی مشهور نمی باشند و برخی از آن ها نیز به صورت عمومی عرضه نشدند، فکر کرده است