آيا گرفتن يارانه حلال است؟ما اختيار خودمان را داريم پس حقي كه فرزندان به گردن ما دارند چه ميشود؟ آيا ميتوانيم حق آنها را سلب كنيم ؟بياييم راجع به اتفاقات روزمره بحث وجدل كنيم.