پرستار سالمند به شما کمک می کند تا به وضع سلامتی خود در خانه رسیدگی کنید. این کمک می تواند شامل عوض کردن لباس ها، رسیدگی به زخم ها و بیماری ها و یا نظارت بر فشار خون یا قند خون شما باشد.


هدف خدمات پرستاری سالمند کمک به شما در وضع سلامتی و همکاری با بقیه ی دستگاه های مربوط به سیستم سلامت می باشد.


چه نوع خدماتی توسط پرستار سالمند تامین می شود؟


یک پرستار سالمند ثبت شده رسمی می تواند در کارهای مختلف شما را بسته به شرایطی که دارید کمک کندکه این خدمات شامل موارد زیر می شود :


کنترل جنبه های مختلف سلامتی شما مثل فشار خون و ....
کنترل مسائل درمانی شامل مراقبت از مصدومیت ها و زخم ها و سوند و ...
مدیریت توانایی دفع مدفوع و ادرار در سالمندان
مدیریت دارو ها


کجا می توان خدمات پرستاری سالمند را دریافت کرد؟


شما می توانید خدمات پرستاری را در بیمارستان ها، کلینیک های درمانی یا خانه ی خود دریافت کنید. (در ایران خدمات پرستاری سالمند را باید از مراکز مراقبتی در منزل درخواست کنید)


چه زمانی من نیاز به خدمات پرستاری سالمند دارم؟


اگر شما می خواهید در منزل خود باقی بمانید ولی وضع سلامتی شما مساعد نیست و نیاز به کمک در درمان و نظارت بر وضعیت جسمانی خود دارید ، شما نیاز به خدمات پرستاری در منزل دارید.


اطلاعاتی که نیاز است در مورد خدمات پرستاری سالمند کسب کنید عبارتند از:


بسته های مختلف خدمات پرستار سالمند
واجد الشرایط بودن برای خدمات پرستاری سالمند
فهمیدن نوع خدمات پرستاری سالمند که احتیاح دارید با توجه به شرایط جسمانی خود تهیه کنید
هزینه ی خدمات پرستاری در منزل و تخمین هزینه های مراکز مراقبت از سالمندان