⚠ نفوذیها بیکار ننشسته و بشدت مشغول کار هستند . گوشه ای از عملکرد نفوذیها در داخل کشور :🔅 ایجاد یأس و ناامیدی در مردم .🔅 دادن آدرس غلط اقتصادی به مردم که تمام گرانیها و اوضاع نابسامان اقتصادی بعلت تحریمهاست و حتما باید دوباره مذاکره کنیم و امتیاز بدهیم تا تحریمها برداشته شود ،


همان کاری که در برجام انجام دادند.


🔅 بهم ریختن بازار جهت ناراضی کردن مردم .


🔅 احتکار و گرانفروشی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم.


🔅 دادن مشاوره های غلط به مسئولان اجرایی کشور.


#فتنه

https://www.uplooder.net/img/image/74/37555826823933a664dd0990291301ff/hasa-n-a-li___ebrahimi___said_____%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9% D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D 9%85%DB%8C_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF.jpg