اتاق فکر (به انگلیسی: think tank) به سازمان، مؤسسه، شرکت یا گروهی گفته می شود که کار هدایت پژوهش را انجام می دهند و درگیر مسائل مختلفی چون سیاستگذاری های اجتماعی، راهبرد سیاسی، اقتصادی، علمی، یا موضوعات مربوط به فناوری یا سیاست های تجاری و یا حتی توصیه های نظامی هستند. در دنیای کنونی نوعی سازمان ویژه برﺍی تفکر و پژوهش در حوزه سیاست سازی، تصمیم سازی و تولید ﺍیده، مطالعات میان رشته ای وجود دﺍرد که بر ﺍصل جمعﺍندیشی و ﺍیده پردﺍزی ﺍستوﺍر ﺍست. ﺍین مرﺍکز در ﺍصطلاح به Think Tank معروفند که در ادبیات تخصصی فارسی معادل هائی مانند:اتاق فکر- اندیشکده - اندیشگاه و پژوهشگاه دارند.