یوسف و زلیخا
▀▀▀▀▀▀
شهید آیت الله مدنی در نطقی که در جمع خبرگان ملّت، با اشاره به ماجرای « یوسف و زلیخا » در قرآن حکیم به آن قسمت داستان اشاره کرد که وقتی زلیخا از عیب گیری زنان مصر با خبر شد آنان را به ضیافتی دعوت کرد و به دست آنان کارد وترنجی داد و در میان مهمانی به یوسف دستور داد که وارد ضیافت شود ، آمدن یوسف همان و بریده شدن دست زنانی که ملامت گر زلیخا بودند همان ...

سپس آیت الله مدنی با گریه دردناک پشت تریبون ادامه دادند:
« آقایان! نکند در محشر و قیامت ، محمدرضا (پهلوی) جلوی ما را بگیرد و بگوید دیدید شما هم وقتی به دستتان ترنج دادند دستتان را بریدید و مثل من کاخ نشین و طاغوتی شدید!»