وقت تنگ ست سفرباید کرد..
و از این همهمه ی شهر،گذر باید کرد..
وقت تنگ ست وسفرسخت وگذر سخت تر ست..
در ره یار،به قدر هنرخویش،خطربایدکرد..
وقت تنگ ست وجنون را عَلَمی میباید..
و علمدارجنون را به ره عشق خبر باید کرد..