آهنگاشون خوشکل بود مخصوصا(سردار مهربان)

جالب بود که واسه شهدای کانون هم آهنگ خوندن.....