کلیپ صوتی

مداحـی حمـاسی حـاج ابوذر بیوکـافی

با عنوان «ما عاشق جنگ با صهیونیستیم»

هــیـئــت ثــــارالله رشـت – فــــاطـمـیــه ۹۴

«مـا همه سینـه زنیم / بــا صهیـونیست دشمنیـم
ما همه زیر پرچم حیدریم / سینه زنیم همه ز یک لشگریم
منتظـر اشاره رهبریم / تا جون داریم پای حــرم وا می ایستیم..»

پیوند دریافت :

ما عاشق جنگ با صهیونیستیم …(واحد حماسی)