برای براورد تعداد رادیاتورهای محیط ,متراژ زیربنا ,
آب و هوای منطقه و سیستم گرمایشی از پارامترهای تاثیرگذار هستند.
پس از انشعاب گیری لوله کشی شوفاژ تا محل مورد نظر ,
برای نصب رادیاتور ابتدا باید شیر رادیاتور را به لوله شوفاژ وصل نماییم.
لوله کشی شوفاژ یک لوله رفت و یک لوله برگشت دارد
که شیرهای رفت و برگشت به انها وصل میشوند.
در گذشته در لوله کشی شوفاژ و اتصالات مرتبط برای
نصب رادیاتور لوله اتصالات فلزی بودند و شیرهای رادیاتور به آنها وصل میشدند.
امروزه در تهران و سراسر ایران بیشتر از لوله اتصالات
پلاستیکی , پلیمری و پنج لایه برای لوله کشی شوفاژ استفاده میشود.
برای همین در حال حاضر برای نصب رادیاتور از زانو
و بوشن یکسر فلزی برای متصل کردن به شیرهای رادیاتور استفاده میشود.