سه نوع قصاص داریم

قصاصی که همه با آن آشنا هستند ( از طریق دادگاه) مثلا چشم در مقابل چشم.

قصاص دوم اینکه کار خطایی کرده باشیم و از آن ناراحت و غمگین و نادم شویم ، این ناراحتی خودش قصاص خطا هست .

اما قصاص سوم
که تمام امورات و اتفاقات زندگیمان مربوط به این قصاص است

وقتی بخاطر اعمال زشتمان توسط دادگاه و خودمان قصاص نشویم خدا آن را قصاص میکند .

هر اتفاقی که در زندگیمان ، خدا برایمان پیش میاورد قصاص اعمال خودمان است .

http://1.irartesh.ir/dl/uploads/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%A 8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8% B9%DB%8C%D8%AF/155206979889271.jpg