نمردیمو و تو ای تالار یه موافق عرایض جناب گرینم پیدا شد.