خیلی زود رفتی ولی من شرط می بندم اگر که سرتان تورو از این دنیا نمی برد حتما شهادت باتو این کار رو می کرد ... کافی بود چند ماه صبر می کردی...