امروز

سه شنبه
5شوال المکرم
22مرداد و شهریور باستانی
13اوت میلادی
21فروردین و اردیبهشت فرسی یزدگردی
32درصد درخشندگی ماه
موضع ماه در برج فلکی:میزان
رخداد نجومی:مقارنه ماه و زحل-12:21

آغاز به تحصیل خوب است-ورو.د قمر به برج عقرب-00:38

تهران-غروب آفتاب:19:57---اذان مغرب 20:15

شیراز-" " " "19:42---اذان مغرب20:00