به نام خدا


چند وقتي هست که آقا سيد بزرگوار ما يک روزي را به نام روز پاک نام گذاري کردن وآن روز را اول هفته شنبه کانون قرار دادن

يعني شنبه پاک .. چه کار قشنگي چه صفاي ميده در شنبه هاي پاک وبايد احسنت گفت

به سيد بزرگوار که طرحهاي او يک عالمه معنا ومنطق پشتش خوابيده حقيقتا من نوعي لذت مي برم ميدانم هم شما بچه هاي کانون هم همينطور هم لذت مي بريد و

فرمايشات سيد بزرگوار را به نحو احسنت انجام مي دهيد با جون ودل واين را مي شود در چهره همه شما ها ديد ولذت برد

ببخشيد که من کمترين اين پست را گذاشتم ومي دانم از همه شما کمترم چون نواقصم از همه شما بيشتر بود وديدم کسي اين پست را نگذاشته به خودم گفتم تو از خودت شروع کن

اگر اشتباه نکنم تا کنون 9 شنبه پاک را پشت سر گذاشته ايم وفردا 10 شنبه پاک است

به اميد موفقيت روز افزون براي بچه هاي کانون وجميع مسلمين جهان که روزهاي پاک متعددي را پشت سر بگذارنند که انشاالله همه روزهايمان پاک باشد به اميد آن روز

اين پست گذاشته شده تا نقطه نظرات طرحها انتقادات يا هر انچه ما را به پاکي بيشتر برساند انشاالله