💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

💚💛 ويژگيهاى دل 💛💚


🌹🌹 امام على عليه السلام:

🔶 شگفت ترين چيز در انسان دل اوست و دل مايه هايى از حكمت و مايه هايى از ضدّ حكمت دارد.

✅ اگر اميد و آرزو به آن دست دهد، طمع خوارش گرداند

✅ اگر طمع در آن سر بردارد، حرص نابودش كند

✅ اگر نوميدى بر آن مسلّط شود، اندوه وى را بكشد

✅ اگر خشم بر وى عارض شود، كينه لبريزش كند

✅ اگر خشنودى يارش شود، احتياط را از ياد برد

✅ اگر آن را ترس در رسد، پروا و حذر كردن او را گرفتار خود سازد

✅ اگر احساس امنيّت فرا گيردش، غفلت آن را در ربايد

✅ اگر نعمت به سراغش آيد، غرور و نخوت آن را فرو گيرد

✅ اگر مصيبتى به آن در رسد، بيتابى رسوايش گرداند

✅ اگر به مالى رسد، ثروت آن را به طغيان دراندازد

✅ اگر تهيدستى آزارش دهد، گرفتارى او را به خود مشغول سازد

✅ اگر گرسنگى بر او سخت گيرد، از ضعف زمينگير شود

✅ اگر سيرىِ او از حدّ بگذرد، پُرى شكم او را به رنج افكند؛

🔷🔷 بارى هر تفريطى برايش زيانبار است و هر افراطى برايش تباهى آفرين.🌼 میزان الحکمه باب القلب (علل الشرائع : 109/7 )🌼


🥀h🥀a🥀e🥀s🥀 🌹🌹
http://1.irartesh.ir/dl/uploads/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%A 8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8% B9%DB%8C%D8%AF/155206979889271.jpg