ایران به همراه کره جنوبی/// ازبکستان ///سوریه ///چین/// قطر قرار گرفت