خدایـــــــــــــــــا کار این دنیا بدونه تو چقدر سخته