🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿ه
♥️قرآن کریم
♥️ آب نوشیدن زیاد
♥️خواب کافی درشب
♥️هوای آزادوپاک
♥️روزی نیم ساعت پیاده روی
♥️خوردن غذای سالم و به مقدار
♥️نورآفتاب
♥️عسل
♥️سیاه دانه
♥️راضی بودن به قضاوقدرچه خیرش وچه شرش

💚نفس بکش بالااله الاالله
💚نفست راسرزنش کن بااستغفرالله
💚هنگام دردکشیدن بگوالحمدلله
💚هنگام تعجب بگوسبحان الله

💚هنگام خوشحالی صلوات بررسول الله
💚هنگام ناراحتی انالله واناالیه راجعون
💚سم چشمانت رابشکن به گفتن ماشاالله تبارک الله
💚شروع کن بابسم الله
💚خاتمه بده باالحمدلله


http://1.irartesh.ir/dl/uploads/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%A 8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8% B9%DB%8C%D8%AF/155341529922011.jpg