ياران امام زمان (ع) دلير مردند و جنگ آوران ميدان‏هاي نبرد. ايمان به هدف، همه وجودشان را تسخير كرده و هر كدام قوّت چهل مرد را دارند