طبق تعریف وکیل اصلاح شناسنامه در اصفهان در جوامع امروزی یکی از دعاوی که مراجع قضایی را به خود مشغول کرده تغییرات در مندرجات شناسنامه از جمله تاریخ تولد یا نام و نام خانوادگی می باشد. بیشترین سوالاتی که در خصوص ثبت احوال و شناسنامه مطرح می شود مربوط است به ۱-تغییر نام (تغییر اسم کوچک) ۲- تغییر سن ۳- تغییر نام خانوادگی ۴- اصلاح شناسنامه یا ابطال ۵- حذف نام همسر سابق از شناسنامه است.
مطابق با قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. لیکن صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر می تواند درخواست تغییر تاریخ تولد خود را نماید: در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن درج شده در اسناد سجلی بیش از ۵سال باشد به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیرعامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالح محل تشکیل می گردد میتواند سن خود را اصلاح نماید.
اما بنا بر گفته ی حامد امیری وکیل اصلاح شناسنامه اصفهان درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵سال در صلاحیت دادگاههای دادگستری است. البته این بدان معنا نیست که هر کسی بتواند، چه با وکیل یا بی وکیل، سن خود را تغییر دهد.
به دلیل اینکه عمدتاً تقاضاهایی که در این خصوص مطرح می شود فاقد دلیل قانونی و منطقی می باشد، و اینکه در سال های اخیر، دادخواست های زیادی در خصوص تغییر سن توسط خود متقاضی یا توسط وکیل دادگستری به جریان افتاده است و همچنان که گفته شد فاقد مبنای حقوقی و منطقی بوده اند در نتیجه، با صدور حکم به بطلان دعوا مواجه گردیده اند. لازم به ذکر است اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه، همواره در مقابل این نوع درخواست ها، مصرانه مخالفت می ورزد.
مراحل اقدام به اصلاح شناسنامه به چه صورت است؟
مراحل اصلاح تاریخ تولد در شناسنامه
اشخاصی که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود می باشند در صورتی ک شرایط زیر را دارند میتوانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمایند:
افراد ۱۸سال به بالا
افراد کمتر از ۱۸سال که دارای حکم رشد باشند
پدر یا جد پدری از طریق ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸سال
قیم و وصی برای اشخاص تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.
مدارک مورد نیاز
ارائه درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص
اصل شناسنامه عکس دار و تصویر آن
یک قطعه عکس جدید
اصل و تصویر حکم رشد برای افراد کمتر از ۱۸سالی که شخصا” مراجعه می نمایند
اصل تصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی
فیش بانکی نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور
مراحل مراجعه و نحوه اقدام:
متقاضی باید جهت اصلاح تاریخ تولد به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید
تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به متفاضی ابلاغ خواهد شد
متقاضی موظف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمیسیون تشخیص سن حاضر گردد.
اگر خواهان حضور پیدا نکند چنانچه پرونده آماده برای اظهار نظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد می شود . لذا خواهان می تواند درخواست مجدد به کمیسیون تسلیم نماید.
کمیسیون می تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی کند و لازم به ذکر است تصمیم کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض نیست.
تصمیم کمیسیون تشخیص سن به متقاضی ابلاغ می شود
در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد
اجرای تصمیم کمیسیون تشخیص سن در اسناد سجلی و شناسنامه مستلزم درخواست کتبی متقاضی خواهد بود.
چگونگی مشخص شدن سن
اول از همه متقاضیان تعیین سن تنها با ارایه نامه از مرجع قضائی، انتظامی یا ثبت  احوال پذیرش می شوند. این اشخاص با ارایه نامه معتبر از یکی از مراجع ذکرشده به پزشکی قانونی مراجعه می کنند تا نسبت به بررسی تقاضای آنان اقدام شود.
متقاضی پس از مراجعه و ارائه نامه درخواست در پزشکی قانونی پذیرش و پس از تحویل مدارک برای او پرونده تشکیل می شود. در این مرحله نامه مرجع قضائی انتظامی به دقت کنترل و در صورت تکمیل مدارک تعرفه خدمت از متقاضی اخذ می شود و فرد برای معاینه توسط پزشک در نوبت بررسی پرونده قرار میگیرد.
مدارک مورد نظر جهت دریافت خدمت تعیین سن شامل اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی، نامه مرجع قضائی،  انتظامی یا ثبت احوال و مدرک تولد یا تحصیلی معتبر است البته در مواردی ممکن شناسنامه پدر و مادر هم برای پاسخ به این درخواست نیاز باشد. پس از تشکیل پرونده فرد برای معاینه ظاهری و بررسی مدارک هویتی به پزشک مربوط ارجاع می شود. نکته حائز اهمیت این است که در این مرحله نوع بررسی و معاینات در افراد زیر ٢٣ و بالای ٢٣ سال متفاوت است. در افراد زیر ٢٣ سال، سن فرد از طریق معاینه ظاهری،  گرافی استخوانی و بررسی وضع دندان ها تعیین می شود، درحالی که این بررسی های دندانی و استخوانی در افراد بالای ٢٣ سال چندان پاسخگو نیست و تنها با معاینه ظاهری و مدارک بیمارستانی زمان تولد و مدارک تحصیلی معتبر مربوط به زمان شروح به تحصیل می توان سن افراد را مشخص کرد.
حذف نام همسر از شناسنامه چگونه است؟
شاید برایتان پیش آمده باشد که بخواهید بدانید بعد از طلاق، نام طرفین چگونه از شناسنامه هم حذف خواهد شد و حذف نام همسر از شناسنامه چگونه است. برای مردان این روند کمی ساده تر از زنان است. حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها زمانی امکان پذیر است که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه  بودن زوجه مطابق احکام قضائی و سند طلاق قابل استنباط باشد. همچنین اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت  شده از شناسنامه اش اقدامم کند.
مطابق با قانون جدید که از سال ٩٣ اجرایی شده  است، اگر طلاق قبل از رابطه جنسی صورت می گرفت، زن می توانست با ارائه گواهی پزشکی قانونی یا حکم دادگاه، مستقیما به ثبت احوال مراجعه و با تکمیل فرم های مربوطه، تقاضای صدور شناسنامه المثنی کند و در این صورت نام همسر سابق از شناسنامه او حذف می شد. این حکم درمورد مرد نیز جاری بود و در صورت وقوع طلاق در دوران عقد، مرد نیز می توانست اقدام به حذف نام همسر از شناسنامه کند، اما اداره ثبت احوال از حذف نام همسر در طلاق های بعدد از برقراری رابطه جنسی خودداری می کرد.
در صورتی که فردی با همسرش متارکه کرده باشد با ازدواج مجدد و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه  اش می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کند و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.
اما در پاسخ معترضان به این مقرره باید بیان داشت که حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفا پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می گیرد، لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد. از طرف دیگر، اقدام به حذف نام همسر قبلی از شناسنامه علاوه بر کاهش بار روانی موجود، موجب ارائه راحت تر شناسنامه در جاهای مختلف است، چه این که عمدتا مسائلی این چنینی در زمره خصوصی ترین مسائل افراد است و دلیلی ندارد که همگان از آنها باخبر باشند. این درحالی است که با صدور گواهی تجرد باید بیان داشت که زن و مرد پیش از ازدواج می توانند با اخذ گواهی تجرد از ازدواج قبلی همسر آینده خود مطلع شوند. برای طی کردن فرایند حذف نام همسر از شناسنامه توصیه می کنیم در درجه اول از وکیل اصلاح شناسنامه اصفهان مشاوره بگیرید.
تغییر نام خانوادگی
مستند به ماده ۴۰قانون ثبت احوال، تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال خواهد بود. موارد تغییر نام خانوادگی مطابق آیین نامه اجرایی قانون ثبت احوال است.
ماده ۴۱قانون ثبت احوالبیان دارد: حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد، مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت می رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم؛ این حق پس از وفات به ورثه قانونی انتقال می یابد.
هر یک از وراث میتوانند شخصی که نام خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی وراث به اتفاق می توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنها را اختیار نماید.
نکته: نام خانوادگی فرزند، همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگرچه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد. فرزندان کبیر می توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب نمایند.
ماده ۴۲- زوجه میتواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده نماید در صورت طلاق، ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.
حامد امیری مجرب ترین وکیل اصلاح شناسنامه اصفهان دانش آموخته رشته حقوق قضایی و دارای پروانه پایه یک وکالت مهیا برای ارائه خدمات وکالت و مشاوره در انواع دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده ، بیمه ، تجاری ، تعزیرات ، اداره کار ، شهرداری و امور گمرکی همچنین انجام تخصصی امور قراردادها و شرکت ها با تکیه بر اطلاعات علمی و تعهد کاری می باشد.هم اکنون میتوانید جهت دریافت نوبت مشاوره حضوری و غیر حضوری به سایت ما مراجعه و نسبت به اخذ نوبت اقدام نمائید.