⇦پنیر را خالے نخورید. مصرف پنیر بہ تنهایے بسیار مضر مے باشد و بلغم زا است و فرد را دچار رخوت، سستے مے ڪند.

⇦پنیر را نباید با بادام مصرف ڪرد؛ زیرا موجب فساد در معدہ شدہ و گوارش را با مشڪل رو بہ رو مے ڪند و بہ عنوان عامل مهمے در تشڪیل سنگ ڪلیہ و مثانہ محسوب مے شود.

⇦مصرف پنیر با ماست چڪیدہ و پنیر با بادام باعث لڪہ و پیسے در پوست صورت مے شود.

⇦پنیر یڪ مادہ پروتئینے با طبع سرد است و نباید آن را با گوجه، خیار و هندوانہ ڪہ طبع سرد دارند، خورد

⇦بسیارے از افراد بر اساس عادت همیشگے در صبحانہ و میان وعدہ ها پنیر را با گوجہ و خیار یا هندوانہ مے خورند. این امر باعث بروز بسیارے از عارضہ ها و برخے بیمارے ها شامل دیابت، ام اس، اختلالات عصبی، گوارشے و غیرہ مے شود.

⇦مصرف همزمان پنیر با خیار، گوجه، هندوانہ و یا سردے هاے دیگر باعث بروز عارضہ ها و بیمارے ها مے شود، این امر عمر را ڪوتاہ مے ڪند. بهتر است افرادے ڪہ تمایل بہ مصرف همزمان پنیر، خیار، گوجہ و یا هندوانہ را دارند بہ مقدار نصف بہ نصف از گردو استفادہ ڪنند؛ یعنے برابر 50 گرم پنیر، گوجہ و خیار یا هندوانہ از 50 گرم گردو استفادہ ڪنند. پنیر داراے مولڪول هاے پروتئینے پیچیدہ است و براے تجزیہ شدن نیاز بہ مقدار زیادے انرژے دارد. بہ همین دلیل هنگام تجزیہ انرژے زیادے را از بدن دریافت مے ڪند. مصرف همزمان پنیر با گوجہ و خیار یا هندوانہ ڪہ از مواد سرد هستند. باعث تشدید این فرآیند مے شود.

🔹بهترین زمان مصرف پنیر🔹

⇦خوردن پنیر بہ تنهایے و در وعدہ صبحانه، فرد را دچار رخوت، سستے و بے حالے و ڪندے در یادگیرے و ڪاهش تمرڪز ذهن مے ڪند.

⇦بهترین زمان مصرف پنیر، وعدہ شام و بہ همراہ مصلحات آن (گردو، زیره، سیاہ دانہ و آویشن) مے باشد. زیرا بیشترین میزان ترشح توسط غدہ پاراتیروئید در هنگام شب صورت مے گیرد