سلام
نسبت به سالای قبلخیلی افت داشت هم محتوی هم مداحی
پارسال خیلی بهتر بود...