کتاب بررسی سیستم های قدرت استیونسون (ترجمه فارسی) یا همانکتاب برق بررسی سیستم های قدرت ۱ تالیف جان.جی.گرینجر و ویلیا.دی.استیونسون.جی.آر ترجمه مهندس محمد رضا موسوی تقی آبادی و مهندس امیر قلعه نوی چاپ سوم انتشارات خراسان زمستان ۱۳۸۵ در ادامه میتوانید دریافت کنید.بررسی سیستم های قدرت از جمله درس های مهم و اساسی در گرایش های مختلف رشته مهندسی برق میباشد. هم اکنون بررسی سیستم های قدرت (۱) برای دانشجویان همه گرایش ها و بررسی سیستم های قدرت (۲) برای گرایش های قدرت ارائه میشود.دریافت کتاب برقبه خصوص برای آن دسته از مهندسین که در وزارت نیرو مشغول به کار خواهند شد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.کتاب power system analysis نوشته john j. grainger و william d . stevenson.jr یکی از مشهورترین و جامع ترین کتاب ها در زمینه سیستم های قدرت است که هم اکنون در بسیاری از دانشگاه های داخل و خارج کشور تدریس میشود.فهرست مطالب کتاب بررسی سیستم های قدرت استیونسون (ترجمه فارسی)

فصل اول

مفاهیم اساسی

مقدمه

نمادهای تک زیرنوشت

مقالات برق
نمادهای با دو زیرنوشت


توان در مدارهای AC تک فاز

توان مختلط

مثلث توان

جهت پخش توان

ولتاژ و جریان در مدارهای سه فاز متعادل

توان در مدارهای سه فاز متعادل

کمیت های پریونیت

تغییر مبنای کمیت های پریونیت

معادله های گره

نمودار تک خطی

نمودار امپدانس و راکتانس

پروژه برق
چکیده


مسائل

فصل دوم

ترانسفورماتورها

ترانسفورماتور ایده آل

کلاف های با تزویج مغناطیسی

مدار معادل یک ترانسفورماتور تکفاز

امپدانس پریونیت در مدار ترانسفورماتورهای تکفاز

ترانسفورماتورهای سه فاز

ترانسفورماتورهای سه فاز تغییر فاز و مدار معادل

اتو ترانسفورماتور

امپدانس پریونیت ترانسفورماتور سه سیم پیچه

ترانسفورماتورهای پله ای و تنظیم

مزیت های محاسبات پریونیت

چکیده

مسائل

فصل سوم

ماشین سنکرون

ساختمان ماشین سنکرون

تولید سه فاز

راکتانس سنکرون و مدارهای معادل

کنترل توان حقیقی و مجازی

نمودار توانایی بارگذاری

مدل دو محوری ماشین

معادله های ولتاژ ماشین قطب برجسته

اثرهای گذرا و زیر گذرا

جریان های اتصال کوتاه

چکیده

مسائل

فصل چهارم

امپدانس سری خط انتقال

انواع هادی ها

مقاومت

جدول مقاومت ها

دریافت جزوه برق
اندوکتانس ناشی از فوران داخلی یک هادی


فوران در برگیرنده بین دو نقطه خارجی یک هادی منفرد

اندوکتانس یک خط دو سیمه تک فاز

فوران در برگیرنده هر هادی از یک گروه

اندوکتانس خط های با هادی مرکب

کاربرد جدول ها

اندوکتانس خط سه فاز با فاصله گذاری یکسان

اندوکتانس خط سه فاز با فاصله گذاری نامتقارن

محاسبه اندوکتانس برای هادی های گروهی

چکیده

مسائل

فصل پنجم

ظرفیت خازنی خط انتقال

میدان الکتریکی یک هادی مستقیم بلند

اختلاف پتانسیل بین دو نقطه ناشی از بار

ظرفیت خازنی یک خط دو سیمه

ظرفیت خازنی خط سه فاز با فاصله گذاری یکسان

ظرفیت خازنی خط سه فاز با فاصله گذاری نامتقارن

اثر زمین بر ظرفیت خازنی خط انتقال سه فاز

ظرفیت خازنی هادی های گروهی

خط سه فاز با مدار موازی (دو مداره)

چکیده

مسائل

فصل ششم

رابطه های جریان و ولتاژ یک خط انتقال

نمایش خطوط

خط انتقال کوتاه

خط متوسط

خط انتقال بلند حل معادله های دیفرانسیل

خط انتقال بلند تفسیر معادله ها

خط انتقال بلند شکل هذلولوی معادله ها

مدار معادل یک خط بلند

پخش توان در یک خط انتقال

جبران سازی راکتیو خط های انتقال

پدیده های گذرا در خط انتقال

بررسی پدیده های گذرا موج های سیار

بررسی حالت های گذرا بازتاب ها

انتقال جریان مستقیم

چکیده

مسائل

فصل هفتم

بررسی پخش توان

مسائل پخش توان

روش گوس سایدل

روش نیوتن رافسون

حل پخش توان نیوتن رافسون

بررسی پخش توان در طراحی و بهره برداری سیستم

ترانسفورماتورهای تنظیم

روش پخش توان آزاد شده

چکیده

مسائل