سلام قوربون دلهای قشنک وپاک با صفاتون ....به دلهای زلال وبی ریاتون که ادم قبطه میخوره از این همه معرفت وصفاوصممیت .وهمه باید مصمم وبا ایمان قلبی که دو باره دستها را به دست هم داده ندای یا ارحم راحمین راسرداه ودعا کنیم که کانون ازمان نگیرنند یا ارحم راحمین یا ارحمن راحمین یا ارحم راحمین یا ارحمن راحمین یا ارحم راحمین یا ارحمن راحمین یا ارحم راحمین یا ارحمن راحمین یا ارحم راحمین یا ارحمن راحمین