فلسفه ارم نیروی انتظامیو اگ میشه لدفن بزارین سریع اگ میشه