خداوندا به فریاد دلم رس
کس بی کس تویی من مانده بی کس

همه گویند احمد کس نداره
خدا یار منه چه حاجت کس..