🌿🌸🌿🌸

شش حیوانی که پیامبر صلی الله علیه و آله کشتن آنها را ممنوع کرد!


🌸امام صادق(علیه السلام) روایت کردند که حضرت رسول اکرم فرمود:

⛔️ از کشتن زنبور عسل، مورچه، قورباغه، گنجشک، هدهد و پرستو بپرهیزید.

✳️زنبور عسل را به این سبب که پاکیزه می خورد و پاکیزه پس می دهد،
حیوانی است که خدای ارجمند به او وحی کرد...

✳️مورچه به این دلیل که مردم در روزگار حضرت سلیمان  بن  داوود(علیه السلام) به قحطی گرفتار شدند، پس هنگامی که به سوی نماز باران خواهی می رفتند،

🐜 مورچه ای را دیدند که روی دو پای خود ایستاده دست هایش را به سوی آسمان بلند کرده و می گوید:
🌷 “خدایا، ما آفریده ای از آفریدگان تو هستیم و از فضل تو بی نیاز نیستیم، ما را از نزد خود روزی ده و ما را به گناهان کم خردان آدمی زادگان بازخواست منما.”
🌹پس سلیمان به مردم گفت: به خانه هایتان برگردید که همانا خدا بر اثر دعای دیگران به شما آب داد.

✳️ قورباغه بدین رو بود که چون بر ابراهیم(علیه السلام) آتش برافروختند، همه جانداران زمین به خدای بزرگ و ارجمند شکایت کردند و از او خواهش کردند که بر آتش آب بریزند،

🌸خدا به هیچ یک از آنان اجازه نداد مگر قورباغه که دو سوم پیکر قورباغه در انجام این کار سوخت و تنها یک سوم از پیکرش سالم ماند.

✳️شانه به سر (هدهد) به این دلیل بود که او راهنمای سلیمان(علیه السلام) به کشور بلقیس بود.

✳️گنجشک به این دلیل که یک ماه راهنمای حضرت آدم(علیه السلام) از سرزمین سراندیب به سرزمین جده بود.

✳️و اما پرستو به این سبب که گردش او در آسمان به دلیل اندوه خوردن بر ستم هایی است که روا داشتند

💠 و عبادت او خواندن «سوره حمد» است و آیا نمی بینید که او می گوید: «ولاالضالین».

📙منبع: الخصال المحموده والمذمومه(صفات پسندیده و نکوهیده)، جلد ۱، ص ۴۴۸-۴۵۱ نوشته شیخ صدوق (ره)

🍃🌹🍂🌺🍂🌹🍃
شش حیوانی که پیامبر صلی الله علیه و آله کشتن آنها را ممنوع کرد!

http://1.irartesh.ir/dl/uploads/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%A 8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%B3%D8% B9%DB%8C%D8%AF/155341529922011.jpg