گاهی در شکایات کیفری که علیه ما مطرح می شود، حکمی به ضرر ما صادر می شود، این حکم قطعی نیست و می توان به طرق مختلف نسبت به رای صادر شده توسط دادگاه اعتراض کرد و موجب توقف اجرای حکم کیفری شد.حکم کیفری؟شکایت کیفری را، باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برده شود و پس از انجام تحقیقات در کلانتری و بعد از آن در دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده شود. اگر بروز جرم برای دادگاه اثبات شود، دادگاه برای مجرم مجازات تعیین می کند. به این حکم که از سوی دادگاه اعلام می شود حکم کیفری گفته می شود.مراحل انجام شکایت کیفری:شکایت کیفری در دادسرا مطرح می شود یعنی شما شکوائیه را خطاب به دادستان می نویسید، مشخصات و آدرس شخصی که از او شکایت دارید را به همراه مشروح شکایت در شکوائیه می نویسید و همچنین مدارک و مستندات خود را به شکوائیه پیوست می کنید. نوشتن شکوائیه کیفری نیاز به فرم مخصوصی (دادخواست) ندارد اما بهتر است شکایت نامه مرتب از نظر جمله بندی باشد.