انواع توقیف اموال برای مهریه کدام است؟

توقیف اموال برای مهریه به دو شیوه زیر صورت می گیرد:الف) توقیف قانونی:

در صورت توقیف قانونی، مرد اجازه نقل و انتقال اموال خود را نخواهد داشت و نمی تواند با فروش اموالش خود را در حالت اعسار قرار دهد.ب) توقیف فیزیکی:

این نوع توقیف نسبت به برخی اموال موضوعیت دارد. اگر زن درخواست توقیف فیزیکی مال را دهد، مرد علاوه بر ممنوعیت قانونی انتقال آن، اجازه تصرف در آن را نیز نخواهد داشت. مصداق بارز توقیف فیزیکی توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ است.