313 یار امام زمان و 313 نماد ماسونری خیلی ذهنمو مشغول کرده،
نظر شما چیه؟
دلیل خاصی به نظرتون داره که ماسون ها 313 رو به عنوان عددشون انتخاب کردن؟