سلام برمادرسادات
مادرجان ببخشید بی مقدمه عرض میکنم.مادرم من یه چند وقتیه که یه حاجت دارم.و درخونه ام البنین وحضرت عباس رفتم خیلی التماسشون میکنم که حاجتمو بدن حتی نذر هم براشون دادم.اطعام به فقرا ولی نمیدونم چرا جوابمو نمیدن هر روز میرم در خونشون وبهشون التماس میکنم.مادرم تورو به حق حسینت کمکم کن.تورو خدا تو کمکم کن من خیلی شنیدم که از ام البنین ومادرش حاجت گرفتن ولی حاجت منو هنوز ندادن التماست میکنم.قسمت میدم تورو به حق همسرت امام علی حاجتمو بدید.مادرم منم یه بنده روسیاهم گناهکارم ولی به جز شماها کیو داریم که بریم در خونشون گدایی کنیم؟خواهش میکنم التماس میکنم حاجتمو بدید